برای همراهی موسسه می توانید از سامانه ی  زیر اقدام کنید.

سامانه پیام کوتاه: 500028359176 

همچنین
برای دریافت مساعدت، شماره حساب ملی 0110442494009 و شماره کارت     6037991899642478   بانک ملی و نیز شماره حساب ملت 5534501547 و شماره کارت    6104337863289193 بانک ملت  به نام موسسه فرهنگی ناصح امین صادق قم، منظور شده است.